Ceiling Fan Capacitors logo

Ceiling Fan Capacitors

2 Wire Capacitor

#01      fan capacitor     1.5 uf           CBB61

#01a    fan capacitor     1.75 uf         CBB61

#02      fan capacitor     3 uf              CBB61

#02a    fan capacitor     3.5 uf           CBB61

#02b    fan capacitor     3.75 uf         CBB61

#03      fan capacitor     4 uf              CBB61

#03a    fan capacitor     4.5 uf           CBB61

#04      fan capacitor     5 uf              CBB61

#05      fan capacitor     6 uf              CBB61

#05a    fan capacitor     6.5 uf           CBB61

#05k    fan capacitor     7.5 uf           CBB61

#05b    fan capacitor     8 uf              CBB61

#05c    fan capacitor     8.5 uf           CBB61

#05d    fan capacitor     9.5 uf           CBB61

#05e    fan capacitor     10 uf            CBB61

#05f     fan capacitor     10.5 uf         CBB61

#05g    fan capacitor     12 uf            CBB61

#05h    fan capacitor     15 uf            CBB61

#05i     fan capacitor      20 uf           CBB61

Call

Search:

2 wire, ceiling fan capacitors

3 wire, ceiling fan capacitors

4 wire, ceiling fan capacitors

5 wire, ceiling fan capacitors

6 wire, ceiling fan capacitors

Order & Shipping

Home

Other parts for ceiling fans

Contents Ceiling Fan Capacitors.net