Ceiling Fan Capacitors logo

Ceiling Fan Capacitors, 6 Wire

#41-G    fan capacitor     3.5 uf - 2.5 uf - 3.5 uf        CBB61

#41-I     fan capacitor     5.5 uf - 7 uf - 8 uf              CBB61

#41-J     fan capacitor     5 uf - 6 uf - 7 uf                 CBB61

#41-K   fan capacitor      4.5 uf - 4 uf - 4.5 uf           CBB61

#41-M   fan capacitor     4.5 uf - 6 uf - 4 uf - 5 uf     CBB61

#41-H    fan capacitor     4.5 uf - 4 uf - 3 uf - 6 uf     CBB61

#41-P     fan capacitor     5 uf - 5 uf - 5 uf                 CBB61

Order & Shipping

2 wire, ceiling fan capacitors

3 wire, ceiling fan capacitors

4 wire, ceiling fan capacitors

5 wire, ceiling fan capacitors

6 wire, ceiling fan capacitors

Home

Other parts for ceiling fans

Contents Ceiling Fan Capacitors.net